O NÁS

Vznik a história

Prvým predchodcom Fakulty telesnej výchovy a športu (FTVŠ) bol Telovýchovný ústav Slovenskej univerzity, dnešnej Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý vznikol v roku 1939. V roku 1947 bol ústav pričlenený k Pedagogickej fakulte a od roku 1950 sa stal Katedrou telesnej výchovy Pedagogickej fakulty, neskôr samostatnej Vysokej školy pedagogickej. V roku 1960 bol založený Inštitút telesnej výchovy a športu, ktorý od roku 1965 pôsobí ako FTVŠ UK v Bratislave. FTVŠ UK pripravovala spočiatku v päťročnom štúdiu učiteľov telesnej výchovy, neskôr v štvorročnom štúdiu aj trénerov. Po čase pribudla príprava učiteľov brannej výchovy, ktorá zanikla po novembri 1989. Pôvodné trendy, kedy sa pripravovalo v štúdiu viac učiteľov telesnej výchovy ako trénerov, sú v súčasnosti opačné – o trénerské štúdium je väčší záujem. FTVŠ UK pripravuje aj odborníkov v kooperácii s inými fakultami (učiteľov v kooperácii s Filozofickou fakultou UK a Prírodovedeckou fakultou UK, regeneračných pracovníkov v kooperácii s Lekárskou fakultou UK a manažérov v kooperácii s Fakultou manažmentu UK). Na FTVŠ UK môžu študenti študovať vo všetkých troch stupňoch štúdia.

Cieľom FTVŠ UK zostáva aj naďalej príprava odborníkov pre telesnú výchovu a šport a výskum v oblasti Vied o športe (športová edukológia, športová humanistika a športová kinantropológia).


Poslanie

Poslaním Fakulty telesnej výchovy a športu je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie prostredníctvom kreditovaných študijných programov a rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti. múdrosť, dobro a trpezlivosť v človeku, prispievať k rozvoju vedy, kultúry, športu a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Svoje poslanie napĺňa výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu, tolerancie, európskej solidarity a vedením študentov k tvorivému, kritickému a k nezávislému mysleniu, k zdravému sebavedomiu a k národnej hrdosti.


Postavenie a činnosť fakulty

FTVŠ UK samostatne rozvíja a slobodne uskutočňuje vedeckú, výskumnú, vývojovú, vzdelávaciu, edičnú, výchovnú, športovú a ostatnú tvorivú činnosť v akreditovaných študijných programoch a koná v zmysle § 22 zákona o VŠ a v súlade s § 2 ods. 5 zákona o VŠ.

Na túto činnosť fakulta vytvára vhodné podmienky v súlade s ustanoveniami zákona o VŠ a so Štatútom Univerzity Komenského v Bratislave.

Na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať politickú činnosť a zakladať svoje organizácie.

Spolupracuje s domácimi a so zahraničnými fakultami a vysokými školami, s vedeckými inštitúciami a s inými právnickými a fyzickými osobami a vytvára podmienky na účasť členov akademickej obce na tejto spolupráci.

FTVŠ UK je súčasťou univerzitnej verejnej vysokej školy a jej samosprávna pôsobnosť a práva sú v rozsahu stanovenom Čl.12 Štatútu UK a § 23 zákona o VŠ.

Vykonáva podnikateľskú činnosť, ktorá nadväzuje na vzdelávaciu, výchovnú, výskumnú, vývojovú a inú tvorivú činnosť a slúži na účinnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku v zmysle § 18 zákona o VŠ a čl. 42 Štatútu UK.Pripravuje dlhodobý zámer, ktorý vychádza z dlhodobého zámeru UK v súlade so znením čl. 47 ods. 2 Štatútu UK.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave