Žaneta Csáderová
 RIADITEĽKA ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR (SADA)

Vzdelanie:


Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava – absolventka – zisk titulu PaedDr., 2019, Študijný odbor: Športová humanistika

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava – absolventka – zisk titulu PhD., 1998 – 2001, Študijný odbor: Športová humanistika

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava – absolventka – zisk titulu Mgr., 1993 – 1976, Študijný odbor: Učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov, špecializácia: Telesná výchova/geografia

Gymnázium v Považskej Bystrici, 1989 – 1993


Ďalšie vzdelanie:


Trénerská licencia B – Plávanie priznaná na základe II. kvalif. triedy

Licencia trénera III. triedy v kategórii “AQUAFITNES”

Dopingová komisárka od roku 1999

Poradca pre športovú výživu (akreditovaný kurz, ukončenie 30.11.2014)

ADAMS Training Session in Vienna, Rakúsko (12. – 13. 2006)Funkcie:


Antidopingová agentúra SR (SADA, www.antidoping.sk), Bratislava – riaditeľka, 2014 – súčasnosť

Národné športové centrum, Bratislava – samostatný odborný pracovník, 2010 – 2014

Antidopingový výbor SR, Bratislava -odborný referent, 2006 – 2007

Výkonný výbor SSTL (Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva) – členka

Lekárska a antidopingová komisia SOŠV (Slovenský olympijský a športový výbor, www.olympic.sk) – členkaVýznamné podujatia:


Konferencia zmluvných strán Medzinárodného dohovoru proti dopingu UNESCO (ďalej Dohovor) – aktívna účasť v rokoch 2015, 2017, 2019

Svetová antidopingová konferencia Katowice – účasť, 2019

Zasadnutie monitorovacej skupiny Dohovoru proti dopingu Rady Európy – účasť v rokoch 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Mimoriadne zasadnutie ad hoc Európskeho výboru pre Svetovú antidopingovú agentúru Dohovoru proti dopingu Rady Európy – účasť v rokoch 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020Významné projekty:


Erasmus +, číslo projektu 400603273, EAC-A05 – 2017, EACEA, „Národný pozorovateľ antidopingového riadenia“ do roku 2020

Erasmus + Sport programme „Education and Commitment as a strategy to fight against doping“Významné publikácie:


Žaneta Csáderová, Ľubomír Gulán: ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD WADA A JEHO VZŤAH K LEGISLATÍVE SR, Kardiol. Prax 2019; 17 (1): 33-36


Gulán Ľubomír, Pagáč Tomáš, Csáderová Žaneta: ANTIDOPINGOVÝ PROJEKT TESTOVANIA V KOLEKTÍVNYCH ŠPORTOCH SO ZAMERANÍM SA NA NIŽŠIE VEKOVÉ KATEGÓRIE, Problematika dopingu se zamerením na sport detí a mládeže, FTVS Praha, 2016, 158 s.


Žaneta Csáderová: SPRACOVANIE PORUŠENIA ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL NA ÚROVNI SADA. Magister Officiorum online.2018. https://www.antidoping.sk/data/files/703_ucps-spracovanie-porusenia-anti…


Žaneta Csáderová: SÚČASNÉ POSTAVENIE ADA SR V ZÁKONE O ŠPORTE. Magister Officiorum online. 2017 http://www.ucps.sk/clanok-295-3171/SUCASNE_POSTAVENIE_ADA_SR_V_ZAKONE_O_…


MUDr. Ľubomír Gulán – Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.: ANTIDOPINGOVÝ PROJEKT TESTOVANIA V KOLEKTÍVNYCH ŠPORTOCH SO ZAMERANÍM SA NA NIŽŠIE VEKOVÉ KATEGÓRIE. Zborník IWF,szv, 2017 https://www.antidoping.sk/data/files/704_zbornik_iwf_szv_2017-61-68.pdf


PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD., Ing. Tomáš Pagáč, PhD: Antidoping ako prostriedok výchovy a vzdelávania v športe. Zborník príspevkov o školskom športe na Slovensku.Bratislava , 2020 https://www.antidoping.sk/data/files/698_antidoping-ako-prostriedok-vyc-…


Csáderová Ž., Pagáč T.: Telesná a športová výchova, Úvod do antidopingovej problematiky. Vydalo: nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., 2020 ISBN 978-80-8140-359-0