Anton Gajdoš
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA, MEDZINÁRODNÝ ROZHODCA, AUTOR NÁRODNEJ ENCYKLOPÉDIE ŠPORTU SLOVENSKA

Docent Anton Gajdoš počas vysokoškolského štúdia systematicky trénoval športovú gymnastiku a v roku 1960 sa stal aj absolútnym majstrom Slovenska v kategórii mužov.Od roku 1964 až do roku 1990 pôsobil ako odborný asistent a ako docent na Katedre teórie a didaktiky gymnastiky Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.Na FTVŠ UK trénoval mnoho vynikajúcich slovenských gymnastov, ktorí pretekali za TJ Slávia UK.V 70-tych rokoch pôsobil ako medzinárodný rozhodca v športovej gymnastike.V roku 1969 získal titul doktora filozofie (PhDr.) a v roku 1978 úspešne obhájil kandidátsku dizertačnú prácu.V rokoch 1971 až 1989 bol spoluriešiteľom viacerých úloh štátneho plánu základného výskumu, ktoré sa zaoberali najmä analýzou faktorov určujúcich dosahovanie cieľov prípravy mládeže v športovej gymnastike.V roku 1990 získal titul docenta a téma habilitačnej prednášky bola zameraná na vývojové tendencie tréningového zaťaženia v športovej gymnastike mužov a žien.Pôsobil aj na zahraničných univerzitách ako hosťujúci profesor a to na: Fakulte telesnej výchovy v Bagdade (Irak) v školskom roku 1971/72, Slippery Rock University (USA) v školskom roku 1990/91, Jyväskylä University, Fakulta športu a vied o zdraví (Fínsko) v školskom roku 1991/92.V roku 1996 obhájil doktorskú dizertačnú prácu – DrSc. pred Vedeckou radou Petrohradskej štátnej akadémie telesnej kultúry P. F. Lesgafta v Petrohrade (Rusko).V školskom roku 1993/94 pôsobil ako docent na Katedre telesnej výchovy Vysokej školy pedagogickej v Nitre, kde bol aj členom vedeckej a umeleckej rady.Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameriaval najmä na otázky skvalitnenia športového tréningu v gymnastike. Jeho monografie boli publikované v Nemecku, Francúzsku a vo Veľkej Británii. V roku 1999 mu bol udelený Kyjevskou slovanskou univerzitou v Kyjeve čestný doktorát.Je šéfredaktorom a spoluautorom digitálneho, internetového projektu Národná encyklopédia športu Slovenska, ktorého poslaním je faktograficky dokumentovať a propagovať históriu a súčasnosť športu na území Slovenska v reálnom čase, približovať ich odbornej i laickej verejnosti a zachovávať ich pre budúce generácie.